unexus-contact-solutions-header


Unexus

Privacybeleid

Bescherming van privacygevoelige (persoons-) gegevens wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Aan organisaties en dienstverleners worden dan ook steeds meer eisen gesteld. Processen en systemen rondom deze gegevens en andere vertrouwelijke gegevens moeten deze veiligheid borgen. Hiervoor is het essentieel dat alle processen en het bijbehorende risico management goed in kaart worden gebracht. In dit Privacy Statement beschrijft Unexus welk beleid hiervoor wordt gehanteerd.

Innovaties en veranderende regelgeving zorgen er voor dat dit Privacy Statement onderhevig is aan veranderingen. Op deze plek is altijd een up-to-date versie beschikbaar van het Privacy Statement. Het is daarom raadzaam om deze pagina in de gaten te houden. Onderaan de pagina is vastgelegd wat de versie en publicatiedatum is van dit Privacy Statement.

1. Wettelijke verplichting

Unexus is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. Unexus dient medewerking te verlenen aan vorderingen van Justitie of andere bevoegde overheidsinstanties van persoonsgegevens, maar ook van andere informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering verwerken en bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw systemen, dataverbruik en uw belgedrag. Als de bewaartermijn verlopen is, wordt bewaarde informatie vernietigd, danwel geanonimiseerd.

2. Nodig voor onze dienstverlening

Unexus levert haar diensten zelf, maar maakt soms gebruik van derden om hierbij te ondersteunen. In een dergelijk geval is het nodig dat wij de gegevens die nodig zijn, met deze derden delen. Wanneer Unexus gegevens deelt, verplicht de ontvanger zich te houden aan de voorwaarden van Unexus.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens is Unexus B.V. in Baarn.

4. Welke informatie verzamelen we?

4.1 Persoons- & Gebruikersgegevens

Wanneer u een dienst afneemt van Unexus, of wanneer u contact met ons opneemt, verwerkt Unexus uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Gegevens waar Unexus naar vraagt wanneer u een dienst van ons afneemt, zijn uw: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en (waar nodig) uw IBAN nummer.

4.2 Verkeersgegevens

Indien u ons via één van de aan ons gelieerde websites bezoekt, wordt een ‘cookie’ geplaatst. Deze cookies zijn er op gericht uw instellingen en voorkeuren te onthouden om hiermee de User Experience te verbeteren. Daarnaast worden door Google ‘analytische cookies’ geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Indien gewenst, is het mogelijk om de browser zó in te stellen dat deze cookies worden uitgeschakeld.

5. Waarvoor gebruiken we de informatie?

Unexus gebruikt de eerdergenoemde gegevens primair voor het leveren en verbeteren van de door u afgenomen diensten. Denk hierbij aan het leveren van een dienst op het aangegeven adres of het opzetten van een telefoongesprek.

6. Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u uiteraard bij ons terecht. U kunt uw vraag aan ons stellen door ons te mailen op support@unexus.nl Wij zullen uw vraag vervolgens inhoudelijk beantwoorden en indien nodig contact met u opnemen.

6.1 Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens?
Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om deze gegevens aan u te verstrekken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt dit verzoek indienen per mail. Ons mailadres is: support@unexus.nl.

6.2 Hoe corrigeert u uw persoonsgegevens?
U kunt een verzoek per email indienen voor het wijzigen van uw gegevens via support@unexus.nl.

6.3 Recht van verzet
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Unexus kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt uw bezwaar per mail indienen. Ons mailadres is support@unexus.nl.

Laatste update van dit Privacy Statement: 25 mei 2021